ICT security


Implementace bezpečnosti

Implementace bezpečnosti představuje komplexní zavedení systému řízení bezpečnosti informací v organizaci zákazníka. Zahrnuje samozřejmě analýzu současného stavu bezpečnosti ve společnosti.

Soustředí se nejen na organizační opatření ve formě bezpečnostní dokumentace, ale i na komplexní implementaci technicko-organizačních opatření přizpůsobených firemní kultuře zákazníka. Zákazníci si mohou vybrat ze služeb, které jim zajistí implementaci systému managementu bezpečnosti informací vycházející z normy ISO/IEC 27001, soulad kybernetické bezpečnosti s příslušným zákonem nebo přípravu informačního systému zákazníka pro certifikaci až do stupně utajení „Tajné“.

Služba je určena zákazníkům z řad státní správy, velkým a středním společnostem a uchazečům o státní zakázky.

Systém managementu bezpečnosti informací v organizaci

Zajištění implementace systému řízení bezpečnosti informací v organizaci za pomoci aplikace procesních a technologických opatření vycházejících z normy ČSN ISO/IEC 27001. Základním cílem je vytvoření takového systému, který umožní efektivní zřízení, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumávání, udržování a zlepšování stavu bezpečnosti informací v organizaci. Skládá se ze sestav bezpečnostních politik, postupů, směrnic a příslušných zdrojů a činností, které organizace řídí, tak aby zajistila ochranu aktiv.

Parametry služby

 • analýza současného stavu bezpečnosti informací
 • návrh rozsahu bezpečnostní politiky
 • návrh a zavedení organizace bezpečnosti informací
 • provedení analýzy rizik včetně vytvoření registru rizik
 • návrh prohlášení o aplikovatelnosti
 • návrh a realizace technických opatření
 • návrh příslušné bezpečnostní dokumentace
 • možné zajištění plného souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • zvýšení důvěryhodnosti organizace
 • efektivní zvládání bezpečnostních incidentů

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, působnost a pravomoc orgánů veřejné moci a jejich vzájemnou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Služba zajistí soulad kybernetické bezpečnosti v organizaci se zákonem. Skládá se z návrhu a implementace organizačních a technických opatření. Organizační opatření je tvořeno především řízením rizik a definováním procesní bezpečnostní dokumentace. Technická opatření se týkají zejména oblastí fyzické, komunikační a informační bezpečnosti.

Parametry služby

 • analýza současného stavu
 • návrh stanovení rozsahu aplikace
 • návrh bezpečnostní politiky
 • návrh metodiky pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik
 • návrh zprávy hodnocení
 • návrh prohlášení o aplikovatelnosti
 • návrh plánu zvládání rizik
 • návrh plánu rozvoje bezpečnostního povědomí
 • návrh zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů
 • návrh strategie řízení kontinuity činností
 • návrh a realizace potřebných technických opatření

Hlavní výhody

 • zajištění souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti v organizaci
 • zkušený tým bezpečnostních odborníků

Zákon o ochraně utajovaných informací

Zákon o ochraně utajovaných informací upravuje zásady pro stanovení utajovaných informací, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu. Dále upravuje zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon. Hlavním cílem je příprava příslušného informačního systému zákazníka pro certifikaci, která umožní zpracování informací až do stupně utajení „Tajné“. Služba je dodávána prostřednictvím návrhu projektové a provozní dokumentace, návrhem a implementací technických opatření.

Parametry služby

 • návrh bezpečnostní politiky a výsledky analýzy rizik
 • návrh bezpečnosti informačního systému
 • návrh sady testů bezpečnosti informačního systému, jejich popis a popis výsledků testování
 • návrh bezpečnostní provozní dokumentace informačního systému
 • návrh popisu bezpečnosti vývojového prostředí
 • zpracování projektu fyzické bezpečnosti
 • návrh a implementace technických opatření
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • kompletní příprava informačního systému pro certifikaci
 • možnost zpracovávat utajované informace do stupně „Tajné“ včetně

Služby bezpečnosti informací

Služby bezpečnosti informací představují soubor služeb, které zákazníkům umožní zjistit aktuální stav bezpečnosti v organizaci. Stanoví jednotlivá rizika a míru jejich závažnosti. Za pomoci organizačních a technických opatření pak pomohou rizika snížit na přijatelnou úroveň.

Dále umožní vytvořit systém pro efektivní řízení bezpečnosti s důrazem na jasné stanovení odpovědností a povinností zaměstnanců. Zákazníci si mohou zvolit libovolnou kombinaci služeb z oblastí bezpečnostních analýz a bezpečnostní dokumentace na základě individuálních potřeb organizace. Služba je určena zákazníkům z řad státní správy a samosprávy, lokálním poskytovatelům internetu a velkým a středním společnostem.

Bezpečnostní analýzy

Základním cílem bezpečnostní analýzy je identifikovat aktuální stav bezpečnosti informací v organizaci. Jedním z hlavních výstupů je stanovení rizik, jakým je organizace vystavena, a návrh opatření vedoucích k jejich eliminaci či snížení na přijatelnou úroveň.

Zjištění stavu bezpečnosti

Zjištění stavu bezpečnosti je základním prostředkem pro nezávislé zhodnocení úrovně bezpečnosti v organizaci. Identifikuje a stanoví současný stav bezpečnosti informací u zákazníka s ohledem na již realizovaná bezpečnostní opatření.

Parametry služby

 • základní nezávislé posouzení úrovně bezpečnosti informací zákazníka
 • definování základních opatření pro zjištěná rizika
 • soupis jednoduchých projektových záměrů pro eliminaci zjištěných rizik
 • návrh opatření pro eliminaci zjištěných rizik
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • Nezávislé zhodnocení stavu bezpečnosti informací, zjištění rizik působících na organizaci a návrh opatření k jejich eliminaci.

Analýza rizik

Pokročilá metoda bezpečnosti pro systematickou identifikaci rizik působících na organizaci. Určí primární a sekundární aktiva a vytvořením vzájemných vazeb mezi nimi umožní odvodit míru jednotlivých rizik. Zákazníkovi pomůže zvážit efektivnost vložení zdrojů do bezpečnosti.

Parametry služby

 • návrh rozsahu aplikace analýzy rizik, jejich identifikace a stanovení míry rizika
 • návrh organizačních a technických opatření pro vybraná rizika
 • vytvoření projektových záměrů pro eliminaci vybraných rizik
 • nastavení správy rizik
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • Nezávislé zhodnocení stavu bezpečnosti informací, zjištění rizik působících na organizaci a návrh opatření k jejich eliminaci.

Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace se soustředí především na oblast organizačních opatření od vrcholové řídící úrovně až po samotné prováděcí postupy. Definuje základní pravidla a postupy bezpečnosti informací v oblasti procesních, technických a personálních požadavků v celé organizaci s ohledem na její kulturu. Hlavním cílem je jednoznačně definovat odpovědnosti zaměstnanců napříč celou organizací, a vytvořit tak základ pro efektivní implementaci a řízení bezpečnosti informací v organizaci.

Parametry služby

 • strategie bezpečnosti informací
 • řídicí dokumentace definující základní pravidla bezpečnosti ve velké organizaci
 • bezpečnostní politika organizace
 • bezpečnostní příručky uživatele, správce, bezpečnostního správce atd.
 • bezpečnostní postupy jednotlivých opatření
 • konzultační činnost

Hlavní výhody

 • stanovení strategie bezpečnosti v organizaci
 • stanovení jasných odpovědností a povinností zaměstnanců
 • návrh pravidel a postupů bezpečnosti v organizaci

Vyjádření k existenci sítí

Webový portál určený pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací
ve správě ČD - Telematiky.

Územně analytické podklady

Webový portál určený pro poskytování analytických podkladů pro územní plánování.

Související produkty a služby

ICT služby

Nabízíme serverhousing, telehousing či služby call centra

Internet

Služba ČDT-Internet umožňuje přístup k internetu prostřednictvím naší vlastní optické sítě