Asociace a sdružení

ACRI

Reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 20 000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 78 miliard Kč z toho export 50 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR. (www.acri.cz

Asociace kritické infrastruktury České republiky
Cílem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKIČR) je vytvářet optimální podmínky pro provoz a ochranu kritické infrastruktury, podpora výzkumu a vývoje v oblasti jejího provozu nebo popularizace přidružených témat. Asociace vznikla v roce 2019, zakládajícími členy jsou společnosti ČD - Telematika a.s., ČEZ, a.s. a Severočeská vodárenská společnost a.s. AKI ČR reprezentuje zejména majitele a provozovatele kritické infrastruktury, hájí jejich společné zájmy, a to napříč obory a průmyslovými segmenty. (www.akicr.cz)

CZ.NIC
Sdružení CZ.NIC z.s.p.o je delegovaným správcem domény CZ. Využívá svých možností a prostředků k rozvoji a provozu její infrastruktury. Dbá při tom, aby reprezentovalo zájmy lokální internetové komunity a aby nekonkurovalo svým členům. (www.nic.cz)

Česká parkovací asociace
Cílem ČPA je vytvářet ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách tak, aby tvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. Aktivně ovlivňuje legislativní procesy ve prospěch měst, aby technické normy a předpisy odpovídaly reálným potřebám dopravní infrastruktury. (www.parkovaciasociace.cz)

Česká asociace bezpečnostních manažerů
ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací. (www.camb.cz)

FENIX
Projekt českých soukromých subjektů FENIX vznikl na půdě národního peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, v roce 2013. Smyslem projektu je umožnit v případě masivních DoS a DDosS útoků dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity prostřednictvím bezpečné VLAN. Tato poskytuje větší ochranu zákazníků, kteří nutně potřebují zabezpečit provoz i v těch nejkritičtějších situacích. (www.fe.nix.cz)

ICT Unie
Profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií jak u subjektů podnikatelské sféry, tak u orgánů státní správy a samosprávy a prosazovat myšlenku budování znalostní společnosti. (www.ictu.cz)

NIX.CZ
Zájmové sdružení právnických osob NIX.CZ, z.s.p.o., sdružuje poskytovatele internetových služeb v ČR s cílem propojení jejich internetových sítí. Sdružení vybudovalo neutrální výměnný uzel internetu NIX.CZ (Neutral Internet eXchange) v ČR, prostřednictvím kterého mohou být vzájemně propojeny internetové sítě jednotlivých poskytovatelů v ČR. (www.nix.cz)

Sdružení dopravních podniků
SDP ČR soustřeďuje dopravní podniky, společnosti a organizace s nimi spolupracující. Poskytuje komunikační platformu zaměřenou na spolupráci jeho členů v oblastech organizace, ekonomiky a řízení městské hromadné dopravy. To vše pro vzájemné setkávání a výměnu informací na úrovni správní rady a odborných skupin, včetně materiálně technického, dopravně provozního a legislativního zajištění. (www.sdp-cr.cz)

SDT
Cílem Sdružení pro dopravní telematiku je pomocí činorodých a vzájemně na sebe odkazujících aktivit kooperovat s výsledkem rozvoje, futuristické vize a jistoty oboru dopravní telematiky ve všech oblastech komunikace, dopravy a ekonomiky. Technologický pokrok v prospěch národnímu hospodářství a členům sdružení musí vždy být v souladu s ekologickým kodexem. (www.sdt.cz)

UPP ČR
Unie podnikových právníků, založena roku 1990, je dobrovolné sdružení podnikových právníků (in-house lawyers), které představuje neoficiální profesní komoru. Unie má také dlouholeté zkušenosti s pořádáním kvalitních vzdělávacích akcí, seminářů a workshopů pro podnikové právníky a poskytuje jim prostor k vzájemné diskuzi. (www.uppcr.cz)

VNICTP
Výbor nezávislého ICT průmyslu byl založen pro podniky a organizace působící na poli informačních a komunikačních technologií, které se dlouhodobě podílí na rozvoji digitálního průmyslu v ČR. Základním úkolem Výboru je zajistit odborné kapacity a zpřístupnit relevantní zájmové zastoupení pro ty subjekty ICT průmyslu, které by k těmto prostředkům jinak měly obtížný přístup, a které zároveň mají zájem se v daném odvětví aktivně podílet na rozvoji hospodářské soutěže a přispívat k prosazování evropských principů a zásad. (http://vnictp.cz)