Společenská odpovědnost


 

Společnost ČD - Telematika si je vědoma společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení na trhu. K partnerům, zákazníkům i zaměstnancům se chováme jako důvěryhodný a zodpovědný partner a záleží nám na spokojenosti druhé strany.

Zároveň patříme k zastáncům myšlenky trvale udržitelného hospodaření. V rámci firemních aktivit se snažíme prosazovat environmentální přístup. Jakožto významný poskytovatel komplexních služeb v oblasti telekomunikací přijímáme společenskou odpovědnost podporou vzdělávání a poskytováním pomoci potřebným.

Politika IMS

Naše závazky v oblasti integrovaného management systému (IMS).

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikační infrastruktury. Nabízí a realizuje sofistikovaná řešení pro drážní prostředí v oblastech telekomunikací, měření a zabezpečení. Poskytuje housingové služby ve vysoce zabezpečených datových centrech a vlastní druhou největší optickou infrastrukturu v ČR. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Provozuje systémy pro ochranu internetových perimetrů a služby SOC. Své služby dodává náročným zákazníkům z řad státní správy, segmentu železniční dopravy, velkým společnostem i lokálním poskytovatelům internetové konektivity.

Při naší činnosti se orientujeme na uspokojování potřeb zákazníků s cílem dodávat produkty i služby ve vysoké kvalitě. Posilujeme partnerství se společnostmi, které poskytují ICT služby koncovým zákazníkům v segmentech podniků a státní správy a nabízíme společná řešení s využitím vlastní unikátní infrastruktury a know-how. Jsme si vědomi toho, že činnosti naší společnosti mají také vliv na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců při práci a samozřejmě také na bezpečnost informací.

Zájmem společnosti ČD - Telematika je soustavné a nerušené dosahování strategických a ekonomických cílů.
Pro udržení a zlepšení získané pozice na trhu jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný systém řízení kvality (QMS) dle ČSN ISO 9001 (včetně požadavků AQAP 2110), ochrany životního prostředí (EMS) dle ČSN ISO 14001, managementu hospodaření s energiemi (EnMS) dle ČSN EN ISO 50001, ochrany a zdraví při práci (SMS) dle ČSN ISO 45001, bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001 a managementu IT služeb (ITSM) dle ČSN ISO/IEC 20000-1.

S plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry, při jejichž realizaci se opírá o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců.

Závazky společnosti ČD - Telematika

  • Poskytovat profesionální a spolehlivé telekomunikační a telematické služby, přicházet se spolehlivým a efektivním řešením a službami přizpůsobenými individuálním potřebám zákazníků, poskytovat seriózní obchodní vztahy a vysoký standard kvality a zajistit neustálé zlepšování IMS.
  • Zajistit bezpečnost informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby poskytly odpovídající míru jistoty naší společnosti, ale také našim zákazníkům a partnerům.
  • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytované služby nebo produktu, vliv na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a bezpečnost informací. Sledovat a vyhodnocovat potřeby a spokojenost zákazníků a tomu přizpůsobovat poskytování služeb s ohledem na důležitost každého zákazníka pro společnost. Přizpůsobovat služby měnícím se potřebám zákazníků.
  • Být první volbou pro zákazníky, kteří upřednostňují bezpečné a spolehlivé služby, být první volbou pro zákazníky, kteří vyžadují perfektní funkcionalitu, nízkou poruchovost, vysokou bezpečnost a dlouhou životnost u svých technologických celků a zařízení, být nepostradatelným partnerem zákazníků na jejich cestě k podnikatelským úspěchům a neustále sledovat potřeby svých zákazníků a nacházet pro ně efektivní a odpovídající způsoby řešení.
  • Trvale motivovat každého zaměstnance, podílet se na rozvoji jeho kvalifikace a dbát na jejich spokojenost a zdraví. Každý náš zaměstnanec má prostor pro vlastní seberealizaci a možnost přímo se podílet na dalším rozvoji společnosti. Každý zaměstnanec zná svou odpovědnost a pravomoc při plnění cílů a zabezpečení funkčnosti IMS.
  • Vytvářet důstojné pracovní prostředí a být preferovaným zaměstnavatelem na trhu práce.
  • Od každého zaměstnance vyžadovat důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací integrovaného systému, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.
  • Využívat technologie, postupy, výrobky a materiály, které neohrožují zaměstnance a životní prostředí a které jsou bezpečné a ekologicky šetrné z hlediska jejich zamýšleného používání. V závislosti na produkci snižovat spotřebu energií a surovin, zajistit řádnou likvidaci odpadu a dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a zvyšovat podíl využité energie z obnovitelných zdrojů.
  • Vyhledávat, analyzovat a projednávat rizika a aplikovat postupy pro jejich omezování, zaměřit se na neustálé zlepšování a na snižování rizika vzniku mimořádné události nebo bezpečnostního incidentu.
  • Sledovat a dodržovat platnou legislativu i požadavky orgánů státní správy a dalších zainteresovaných stran ve všech oborech činnosti. Vedle plnění zákonných požadavků přednostně podporovat smluvní obchodní, technické a bezpečnostní závazky.

Etický kodex

Klíčové zásady jednání naší společnosti.

Hlavním cílem společnosti ČD - Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“) je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. ČD-T si je vědoma odpovědnosti vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům, orgánům státní správy i široké veřejnosti. Proto přijímá tento Etický kodex, který stanovuje klíčové zásady jednání společnosti.

Obecné zásady

Dobré jméno ČD-T je utvářeno jednáním představenstva, zaměstnanců a zmocněnců a zásady zde uvedené jsou považovány za minimální standard chování výše uvedených. ČD-T při svém podnikání dodržuje nejen obecně závazné právní předpisy, ale i základní lidské hodnoty, pravidla slušného chování a zachovává vysoké standardy morálky a etiky.

Zaměstnanecké vztahy

ČD-T poskytuje rovné příležitosti všem – bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství či jinou odlišnou charakteristiku. Poskytuje svým zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí, podporuje vzdělávání zaměstnanců tak, aby se mohli pracovně rozvíjet, respektuje právo svých zaměstnanců na odborové sdružování a plní závazky vyplývající z platné kolektivní smlouvy. Vysvětluje zaměstnancům své cíle a strategie tak, aby jim porozuměli a přijali její vizi za svou vlastní.

Chování na trhu

ČD-T považuje čestné jednání vůči zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům za předpoklad úspěšné obchodní spolupráce. Je si vědoma veškerých svých závazků vůči všem výše uvedeným subjektům a vyvine maximální úsilí pro jejich splnění. Považuje veškeré informace získané během obchodního styku za přísně důvěrné a podle toho s nimi nakládá. Počíná si čestně i vůči konkurenci a ve svém podnikání ctí principy otevřené soutěže. Pro ČD-T je nepřípustné požadovat, přijímat, nabízet, slibovat či dávat úplatky či jiné hodnoty za účelem získání výhody v obchodním styku či k osobnímu prospěchu jednotlivce.

Životní prostředí

ČD-T má zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí. Při své činnosti proto postupuje dle zásady prevence a veškeré zdroje využívá zodpovědně, šetrně a s péčí řádného hospodáře.

Společenská odpovědnost

ČD-T, vědoma si své společenské odpovědnosti, podporuje charitativní projekty, sportovní, kulturní a jiné počiny neziskových subjektů, a to nejen finančně, ale i osobním zapojením. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ekologie

Myslíme i na životní prostředí. Systém bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí považujeme za důležitou součást řízení celé společnosti.

Myslíme i na životní prostředí, systém bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí považujeme za důležitou součást řízení celé společnosti. Pracovní procesy jsme nastavili tak, aby nepříznivé vlivy na životní prostředí byly co možná nejmenší.

Při zajišťování ochrany životního prostředí se řídíme v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001 systémem EMS (Environmental Management System), jenž je založen na principu prevence a trvalého zlepšování ochrany životního prostředí.

ČD - Telematika ovlivňuje životní prostředí především ve sféře odpadového hospodářství, proto vedeme detailní evidenci odpadů dle příslušného zákona a pro likvidaci odpadu využíváme služeb specializovaných firem, které vlastní příslušná povolení. Provozovny ve všech regionech disponují souhlasem k nakládání s nebezpečným odpadem.

Vnímání ČD-T jako ekologicky odpovědné společnosti chceme podporovat nejen v očích veřejnosti, ale také mezi zaměstnanci – například nákupem moderních ekologičtějších vozidel.

Sponzoring

Uvědomujeme si, že okolní svět můžeme dotvářet i poskytnutím pomoci tam, kde je to potřeba. Proto se dlouhodobě věnujeme veřejně prospěšným aktivitám a pomáháme s projekty zaměřenými nejen do sociální oblasti, ale také na podporu vzdělávání.

ČD - Telematika a.s. je silnou a moderní ICT společností poskytující datové a hlasové služby a služby výstavby, servisu a správy telekomunikačních infrastruktur. Od svého založení v roce 1994 si vybudovala významnou pozici jednoho z největších velkoobchodních operátorů na domácím trhu. Úspěch naší společnosti je postaven především na schopnostech a kvalifikaci více než pěti set našich zaměstnanců.

Nezáleží nám však pouze na ekonomických výsledcích. Uvědomujeme si, že okolní svět můžeme dotvářet i poskytnutím pomoci tam, kde je to potřeba. Proto se dlouhodobě věnujeme veřejně prospěšným aktivitám a pomáháme s projekty zaměřenými nejen do sociální oblasti, ale také na podporu vzdělávání.

Podporované projekty

Dětské centrum Chocerady

Zdravotnické zařízení pro děti do osmnácti let věku, které jsou odkázány na nepřetržitou a intenzivní pomoc druhých www.detskecentrumchocerady.cz. Prvotní spolupráci s centrem tehdy ještě ve Strančicích navázala společnost ČD - Telematika v roce 2012. Jednak formou osobní zainteresovanosti zaměstnanců, jednak finanční podpory. Naše síly a snaha pomoci Choceradům pokračují i v následujícím období.

 

Společnost ČD - Telematika v průběhu let darovala Dětskému centru sponzorské dary ve výši několika set tisíc korun. Další finanční prostředky v řádech desítek tisíc korun byly darovány přímo zaměstnanci společnosti, kteří zároveň pro Chocerady uspořádali sbírku hygienických potřeb, hraček aj.

Mimo to se uskutečňují celodenní brigády, na kterých zaměstnanci ČD - Telematiky pomáhají s údržbou budovy a přilehlého areálu.

Dětské centrum podporujeme finančními dary i prostřednictvím zaměstnaneckého benefitního programu. Pomohli jsme s přípravou projektové dokumentace dětského hřiště nového areálu v Choceradech. Na jeho vybudování jsme zorganizovali dárcovskou DMS sbírku.

Příběh Dětského centra si můžete přečíst zde: https://detskecentrumchocerady.cz/o-nas

Program Společně pro druhé

Cílem programu je podpořit dobročinné zájmy a aktivity našich zaměstnanců, kteří působí po celé republice. Do programu se může aktivně zapojit každý zaměstnanec s konkrétním návrhem podpory, a to v oblasti sociální péče, jako je například pomoc handicapovaným osobám, seniorům a jinak znevýhodněným dospělým i dětem.

Ostatní projekty

ČD - Telematika partnersky podporuje řadu odborných konferencí, seminářů a akcí včetně Vědeckého jarmarku, který inspiruje mladistvé ke studiu vědecko-technických oborů.

O společnosti

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur.

Mapa pokrytí

Naše páteřní přenosová síť