Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob je ve společnosti ČD - Telematika a.s., IČO: 61459445, sídlo: Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 13000, (dále také jako „Správce“, „Společnost ČD - Telematika“), zabezpečována v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „ Nařízení GDPR“), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o zpracování osobních údajů“ nebo „ZZOÚ“), příp. dalších předpisů upravujících tuto problematiku. Tímto dokumentem si Vás dovolujeme seznámit s nezbytnými informacemi o ochraně osobních údajů v souladu s výše citovanými právními předpisy.

Co je osobní údaj a kdo s ním nakládá?

Společnost ČD - Telematika nakládá s osobními údaji svých zákazníků a dodavatelů, mezi které patříte i Vy. V tomto dokumentu Vám objasníme, co jsou to osobní údaje, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete v souvislosti s osobními údaji vůči nám uplatnit.

Vaším osobním údajem je jakákoliv informace, podle které Vás lze identifikovat, ať už tak lze učinit pouze podle jediné informace, či nepřímo pomocí dalších informací a údajů. Vaším osobním údajem je tak například Vaše jméno a příjmení, Vaše podoba, bydliště, rodné číslo, ale také Vaše adresa IP, číslo občanského průkazu a další.

Tento dokument zajišťuje splnění informační povinnosti Společnosti ČD - Telematika podle čl. 13 a 14 a v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR.

Vymezení základních pojmů

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy Vás. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů: jakákoliv fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracovatel: subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje.

Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje.

Zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

Společnost ČD - Telematika jako správce osobních údajů

Společnost ČD - Telematika je ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR správcem osobních údajů svých zákazníků a dodavatelů. To znamená, že je to naše společnost, která určuje, jaké osobní údaje, jakými prostředky a z jakých důvodů budeme zpracovávat, tedy je shromažďovat, ukládat či používat, nebo s nimi jinak nakládat ve smyslu zpracování podle čl. 4 odst. 2 Nařízení GDPR.

Můžeme Vás ubezpečit, že na ochranu Vašich osobních údajů klademe velký důraz.

V souvislosti s Vašimi osobními údaji a právy, která Vám náleží, jste oprávněni naši společnost kontaktovat a tato práva uplatňovat. Jakým způsobem tak můžete učinit, popisuje čl. 10.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů aneb jaké Vaše osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

I bez vašeho souhlasu

 1. Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, především jméno, příjmení, titul, rodné číslo, příp. datum narození, adresa bydliště, podpis.
 2. Kontaktní údaje – údaje umožňující Vás kontaktovat, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa.
 3. V případě dodavatelů a obchodních partnerů zpracováváme rovněž údaje o historii obchodní spolupráce, nákupů a plateb, platební morálky, údaje o poskytnutých službách a produktech a platební údaje, bankovní spojení atd.
 4. Údaje z komunikace mezi zákazníkem a Společností ČD - Telematika, údaje z komunikace mezi dodavatelem a Společností ČD - Telematika, údaje související se sjednáváním a plněním smluv o poskytnutí služeb (nebo prodeji zboží).
 5. Kamerové záznamy.
 6. Údaje shromažďované o zařízeních v souvislosti s využíváním webových služeb a aplikací – při využívání našich webových stránek používáme ke shromažďování a ukládání informací technologii Google Analytics.
 7. Údaje o využívání Vašich zákonných práv a evidence jejich uplatnění vůči Společnosti ČD - Telematika.
 8. Další údaje, jejichž zpracování Společnosti ČD - Telematika ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

S Vaším souhlasem

Společnost ČD - Telematika může s Vaším souhlasem zpracovávat i další než výše uvedené osobní údaje. V takových případech je přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů uveden v souhlasu, který jste podepsali / udělili. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat (k tomu viz níže Právo odvolat souhlas).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou v souladu s platnou právní úpravou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném k dosažení a naplnění předem stanoveného účelu zpracování. Každé zpracování probíhá na základě identifikovaného právního základu.

I bez Vašeho souhlasu

 1. Poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, nebo o poskytování služeb, mezi Vámi a Společností ČD - Telematika, tj. zejména pro účely uzavření smlouvy, spravování vzájemného smluvního vztahu a komunikaci s Vámi. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy a jednání o podmínkách smlouvy.
 2. Pro účely plnění našich zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, zákon o ochraně spotřebitele). Právní předpisy nás povinují zpracovávat některé Vaše osobní údaje, abychom byli schopni splnit své právní povinnosti. V takovém případě je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost ČD - Telematika vztahuje.
 3. Pro účely plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů a plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. V takovém případě je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společností ČD - Telematika vztahuje.
 4. Pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti Společnosti ČD - Telematika a jeho zaměstnanců, zákazníků Společnosti ČD - Telematika nebo jiných osob (mimo jiné i účel kamerového systému). Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů.

S Vaším souhlasem

Pro další účely, které jste odsouhlasili. Jiný účel je vždy podrobně popsán v písemném znění souhlasu se zpracováním a můžete se tak s ním seznámit před podpisem / udělením souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Navazující účely zpracování (bez souhlasu)

V některých případech může Společnost ČD - Telematika zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud Vaše údaje shromáždíme pro účely plnění smlouvy nebo poskytnutí služby a 

 • právní předpis nám následně ukládá, jak dlouho musíme údaje uchovávat (např. dle zákona o účetnictví musíme faktury na cenu za poskytnuté produkty nebo služby archivovat po dobu 10 let, i když už údaje pro účely plnění smlouvy nepotřebujeme) – právním základem je plnění právní povinnosti Společností ČD - Telematika;
 • následně vznikne spor a Společnost ČD - Telematika musí vymáhat své právní nároky nebo hájit svá práva – právním základem pro zpracování k tomuto navazujícímu účelu je nezbytnost pro oprávněné zájmy Společnosti ČD - Telematika.

Jakými způsoby zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů?

Společnost ČD - Telematika v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití.

Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud údaje předáváme třetím osobám, pak jsou i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Zpracovatelé a příjemci aneb Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů a k zajištění řádného poskytování služeb a produktů ze strany Společnosti ČD - Telematika, při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv, vedle Společnosti ČD - Telematika a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli ČD - Telematika, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR a ZZOÚ, když takovými zpracovateli jsou poskytovatelé odborných a specializovaných služeb, např. poskytovatelé bezhotovostních plateb, IT služeb, účetních, auditoři a další subjekty, kteří nám poskytují své služby. Pokud tak tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim ze strany Společnosti ČD - Telematika, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci našich pokynů a nemohou je využít jinak. ČD - Telematika současně vyžaduje od zpracovatelů osobních údajů stejné technické a organizační zabezpečení osobních údajů, jaké sama garantuje a tyto subjekty pečlivě vybírá.

Společnost ČD - Telematika ke dni účinnosti těchto zásad eviduje následující zpracovatele osobních údajů:

 • WDF, s.r.o., IČ: 24836974 a ČD - Informační systémy, a.s., IČ: 248 29 871, za účelem zajištění provozu služby;
 • Případní další zpracovatelé; konkrétního zpracovatele pro daný účel zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi sdělíme, bude-li takový.

Společnost ČD - Telematika informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů a rovněž i následujícím subjektům:

 1. státním orgánům a dalším institucím v rámci plnění zákonných povinností, zejména orgánům státní správy, orgánům dohledu, orgánům činným v trestním řízení, soudům, exekutorům, notářům, insolvenčním správcům, respektive dalším subjektům v případech, kdy to Společnosti ČD - Telematika ukládá právní předpis;
 2. našim obchodním partnerům – pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti, která tvoří součást našich služeb, může být nezbytné předání osobních údajů. Takové subjekty se samy stávají správcem Vašich osobních údajů (zejména dopravce nebo Česká pošta, s. p.);
 3. zpracovatelům, kteří nám poskytují služby v souvislosti s plněním zákonných a smluvních práv a povinností;
 4. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a zájmů Společnosti ČD - Telematika, předáváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro úspěšné uplatnění nároku nebo hájení našich práv dalším osobám (například právnímu zástupci, pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi, bance, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům);
 5. s Vašim souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Zpracovatel i jeho výpočetní technika (servery, cloudy, atd.) se nachází v zemích EU

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo navazujícího jiného účelu nebo Vámi chtěné pro vyřešení Vaší poptávky. Poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

Ve většině případů právní předpis přímo stanoví, jak dlouho musí být některé osobní údaje zpracovávány. Pokud právní předpis přímo nestanoví konkrétní dobu, po kterou musí být osobní údaje zpracovány, máme za to, že účel zpracování trvá, a budeme tedy osobní údaje zpracovávat po dobu, kdy hrozí uplatnění právních nároků vůči naší společnosti (zpravidla 10letá promlčecí lhůta) a ještě jeden kalendářní rok po zániku všech hrozících právních nároků (zpravidla 11 let po zániku smluvního vztahu).  V ostatních případech jsou lhůty upraveny ve Spisovém a skartačním řádu.

Kamerový záznam je uchováván po dobu několika dnů či týdnů, podle toho, jak často a pravidelně je snímané místo navštěvováno, aby došlo ke zjištění škodné události, nebo podle toho, jak velká rizika na snímaném místě pro naši společnost hrozí. Pokud je zaznamenána událost, která by měla sloužit jako důkaz pro naši společnost, bude záznam uchován déle.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme je zpracovávat po dobu uvedenou v souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Vaše práva

ČD - Telematika vás informuje o tom, že vám Nařízení GDPR, kromě výše popisovaného práva udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, garantuje další práva, a to:

 • Právo na informace a vysvětlení

Společnost ČD - Telematika je povinno poskytnout Vám stručně, transparentně a srozumitelně informace uvedené v tomto dokumentu. Pokud Vám kterékoliv ustanovení těchto zásad není jasné nebo není pro Vás zcela srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit, a to nejlépe na našeho DPO.

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení GDPR)

Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje naší společností zpracovávány, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a sdělení podrobností o jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na informace o nich, a to v rozsahu stanoveném čl. 17 Nařízení GDPR.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo na poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů (čl. 16 Nařízení GDPR)

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu. Pokud se domníváte, že o Vaší osobě zpracováváme neúplné údaje, můžete žádat o jejich doplnění.

 • Právo na výmaz osobních údajů – tzv. právo „být zapomenut“ (čl. 17 Nařízení GDPR)

V případě, že je splněna některá z následujících podmínek, máte právo žádat, abychom vymazali osobní údaje, které se Vás týkají:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje jiný právní titul pro další zpracování,
 2. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali na základě Vámi uděleného souhlasu, který byl odvolán, a neexistuje jiný právní titul pro jejich další zpracování,
 3. v případech, kdy byly Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti, jste proti zpracování vznesli námitku, a naše společnost vyhodnotila, že oprávněný zájem naší společnosti nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování,
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 5. nám bude právním předpisem uložena povinnost Vaše osobní údaje vymazat.

Upozorňujeme Vás, že v určitých situacích Vám právo na výmaz nenáleží, neboť mohou existovat důvody, pro které je možné i nadále pokračovat ve zpracování osobních údajů. Zejména se může jednat o situace, kdy jsou osobní údaje nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění naší právní povinnosti, úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu, pro účely statistické, anebo pro učení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR)

V případě, že je splněna alespoň jedna z podmínek podle čl. 18 Nařízení GDPR, máte právo, abychom zpracování Vašich údajů omezili.

V případě, že toto právo oprávněně uplatníte, budou Vaše dotčené osobní údaje označeny (např. dočasně odstraněny z internetových stránek, znepřístupněny atd.) za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu. Jejich další zpracování nebude naše společnost oprávněna provádět, s výjimkou situací, kdy k tomu Vy udělíte souhlas, dále budeme oprávněni je nadále zpracovávat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo některého jejího členského státu. Poté, co důvody pro omezení zpracování pominou, naše společnost omezení neprodleně zruší, o čemž budete dopředu informováni.

 • Právo na poskytnutí informace ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů (čl. 19 Nařízení GDPR)

Pokud byly Vaše osobní údaje poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci nebo jinému subjektu, je naše společnost povinna oznámit těmto subjektům všechny opravy, výmazy a omezení, ke kterým došlo. Pokud tedy uplatníte některé z naznačených práv, bude naše společnost povinna informovat o přijatém opatření (například opravě či výmazu Vašeho osobního údaje) i tyto subjekty. Naše společnost je povinna v tomto smyslu jednat i bez toho, aniž byste toto právo musel/a výslovně uplatnit.

 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení GDPR)

Máte právo „odnést si“ své osobní údaje od nás k jinému správci osobních údajů. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení osobních údajů je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl přenesené osobní údaje číst a pracovat s nimi. Vaše osobní údaje můžeme předat rovněž také pouze Vám.

 • Právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení GDPR)

Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů Společnosti ČD - Telematika nebo třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to v případech, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace, tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Společnost ČD - Telematika bude muset přezkoumat prováděné zpracování. Takové osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašim zájmem na ochranu soukromí či jinými zájmy, právy a svobodami, nebo pokud nebude zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti ČD - Telematika.

Uplatníte-li toto právo, uveďte, prosím, vždy konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Společnost ČD - Telematika neměla údaje o Vás zpracovávat.

Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, není ji možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě jiného právního titulu než nezbytnosti pro oprávněný účel – např. z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 Nařízení GDPR)

V souladu s čl. 22 Nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Toto právo Vám nenáleží v případě, že je dané automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a naší společností, v případech, kdy jste k tomu udělil/a výslovný souhlas, a také tehdy, je-li to výslovně povoleno právem EU nebo vnitrostátním právem.

 • Právo odvolat souhlas (čl. 7 Nařízení GDPR)

V případech, kdy údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na ty činnosti zpracování, které již proběhly v době, kdy byl souhlas platně udělen, ani na ty činnosti zpracování, které je naše společnost z důvodu dříve uděleného souhlasu a již provedených činnosti zpracování povinna učinit (z důvodu dodržování právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

Odvolání souhlasu je zcela bezplatné a můžete tak učinit kterýmkoliv ze způsobů uvedených v čl. 9. Souhlas můžete odvolat ale také stejným způsobem, jakým byl poskytnut. To znamená, že pokud jste například souhlas udělili telefonicky, můžete jej telefonicky také odvolat.

 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení GDPR)

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nesouhlasíte s přístupem naší společnosti, můžete se kdykoliv se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů - adresa: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz.

 

Jak můžete svá práva uplatnit a kde vznášet dotazy?

Veškeré dotazy, pochybnosti a žádosti adresujte prosím DPO.

Realizací některého z Vašich práv nesmí být dotčena práva jiných osob.

Pokud se na Společnost ČD - Telematika obrátíte s námitkou nebo žádostí o uplatnění některého ze svých zákonných práv, informujeme Vás o přijatých opatřeních. Pokud žádné opatření nepřijmeme, rovněž Vás o tom informujeme a vysvětlíme Vám důvody našeho postupu. Odpověď obdržíte stejným způsobem, jakým jste žádost podali, a to bezplatně a bezodkladně, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení žádosti. Uvedená lhůta může být prodloužena maximálně o dva měsíce, o čemž budete předem informováni, a to např. z důvodu složitosti a počtu žádostí.

Společnost ČD - Telematika je oprávněna žádost odmítnout či požadovat poplatek za administrativní náklady s tím spojené, a to v případě, že vaše žádost bude zjevně nedůvodná či nepřiměřená.

Společnost ČD - Telematika současně upozorňuje, že může Vašim žádostem či námitkám vyhovět, pouze pokud nemá pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost či námitku podává.

 

 

Kontaktní údaje pro uplatnění Vašich práv:
poštovní adresa:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
ČD - Telematika a.s.,
Pod Táborem 369/8a, Praha 9, PSČ 190 00
e-mail: dpo@cdt.cz

 

Ověřování totožnosti při kontaktování ČD - Telematika

Pro naši společnost je maximální prioritou zabránit tomu, aby Vaše osobní údaje byly zpřístupněny třetí (neoprávněné) osobě, aby došlo k jejich ztrátě, nevratné změně, zneužití či k jinému neoprávněnému nakládání.

Z toho důvodu v případě, že bude mít naše společnost důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která uplatňuje svá práva dle výše uvedeného, můžete být požádáni o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání Vaší totožnosti, s jejichž pomocí bude Vaše totožnost spolehlivě prokázána. Bude-li to nezbytné, může naše společnost žádat také to, aby byl formulář či žádost opatřen Vaším úředně ověřeným podpisem.

 

Závěr

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.