Společnost ČEPRO rozšířila řady Asociace kritické infrastruktury České republiky, jejímž zakládajícím členem je i ČD - Telematika

Asociace kritické infrastruktury České republiky se rozrostla o společnost ČEPRO, a.s., která se v této asociaci stala prvním zástupcem tuzemského ropného průmyslu. ČEPRO hraje z hlediska kritické infrastruktury zásadní roli jakožto ochránce zásob státních hmotných rezerv a je významným subjektem na poli přepravy, skladování a prodeje ropných produktů. V současné době tak má asociace již osm členů a vždy jde o významné tuzemské firmy z různých oborů souvisejících s kritickou infastrukturou státu. Mezi zakládající členy patří mj. ČD - Telematika, naopak k těm nejnovějším se vedle společnosti ČEPRO nedávno zařadil například i T-Mobile Czech Republic.

Jedním z hlavních cílů Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR) je vytváření optimálních podmínek pro provoz a ochranu kritické infrastruktury státu. Mezi kritickou infrastrukturu patří takové prvky či systémy, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost České republiky, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Na březnová valné hromadě byl prezidentem AKI ČR zvolen Michal Frano, člen představenstva ČD - Telematiky. Dalšími členy jsou Skupina ČEZ, Řízení letového provozu ČR, Vodafone, Severočeská vodárenská společnost a České Radiokomunikace.

Mezi cíle asociace patří podpora výzkumu a vývoje v oblasti provozu a ochrany kritické infrastruktury, ale také obecná popularizace tohoto tématu. AKI ČR bude podporovat plánování, prosazování a realizaci rozvojových a modernizačních programů kritické infrastruktury zejména s důrazem na projekty její ochrany a zabezpečení.