Nová opatření pro subjekty kritické infrastruktury (KI) a zaměstnance k zajištění provozu KI - nařízení a povinnosti

Pandemie #covid19 výrazně ovlivňuje také provoz kritické infrastruktury. To si stát dobře uvědomuje, a proto vláda ČR tento týden přijala krizové opatření, k zajištění provozu kritické infrastruktury.

Cílem usnesení navrženého Ministerstvem průmyslu a obchodu je zajistit, aby prvky kritické infrastruktury po dobu vyhlášeného nouzového stavu plnily svou roli při zajištění chodu státu a zajištění základních životních potřeb obyvatel. Usnesení obsahuje soubor zákazů, nařízení a povinností, a to jak pro subjekty KI, tak především pro jejich zaměstnance.

Asociace kritické infrastruktury ČR zpracovala k dokumentu vlastní stanovisko. "Aktivitu vlády prinicpielně vítáme, nicméně vidíme ještě prostor pro jeho zdokonalení" AKI ČR.

Plné znění usnesení vlády i stanovisko AKI ČR s naším doporučením naleznete v odkazech:
Stanovisko AKI ČR: https://www.akicr.cz/2020/04/01/stanovisko-aki-cr-k-usneseni-vlady-c-332/ a usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-140.