ČD - Telematika i v době pandemie udržela tržby a naplnila očekávání

Společnost ČD - Telematika dnes zveřejnila své auditované hospodářské výsledky za rok 2020. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb dosáhly výše 1 676 mil. Kč a přiblížily se úrovni roku 2019 (1 687 mil. Kč). Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) dosáhl za rok 2020 hodnoty 202 mil. Kč a zisk před zdaněním (EBT) hodnoty 66,9 mil. Kč (73,5 mil. Kč v roce 2019). Mírné meziroční snížení všech uvedených ukazatelů bylo ovlivněno zejména vývojem epidemické situace, kde oblast obchodu byla ovlivněna situací u řady zákazníků, kteří museli v průběhu roku 2020 přehodnotit své plány a investiční záměry, na jejichž realizaci byl vázán původní obchodní plán. Kromě toho se společnost musela stejně jako ostatní ekonomické subjekty vypořádat se zvýšenými zdravotními a bezpečnostními nároky v souvislosti s ochranou zdraví zaměstnanců, což mělo negativní dopad na nákladové straně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze pokládat rok 2020 za úspěšný.

Z obchodního pohledu se ČD - Telematika v průběhu roku 2020 nadále soustředila na své dvě prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu a údržby a výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní telekomunikační služby a doplnila je o instalaci mobilní části evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS), který bude hrát ve střednědobém horizontu v rámci produktového portfolia stále větší roli. Aktivní byla společnost i v oblasti IoT a silniční telematiky.

I v roce 2020 ČD - Telematika nadále hospodařila bez dluhu a udržela své finanční zdraví. To jí umožňuje investovat do dalšího rozvoje a růstu a zároveň vytváří protiváhu k existujícím provozním rizikům.

Auditovaná výroční zpráva za rok 2020 bude na www.cdt.cz zveřejněna v průběhu měsíce května.