SOUTĚŽ o 3 x Lenovo Yoga Tablet 3 10 LTE AnyPen

Úplná pravidla „soutěže o 3 x Lenovo Yoga Tablet 3 10 LTE AnyPen“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „soutěže o 3 x Lenovo Yoga Tablet 3 10 LTE AnyPen“ (dále jen „soutěž“). Tento dokument je jediným, který obsahuje úplné a závazné znění pravidel soutěže.

Pořadatel soutěže je:
Společnost ČD - Telematika a.s.
se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00,
IČ: 614 59 445
(dále jen „Pořadatel“)

1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. března do 25. března 2016 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

2. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

3. Princip a podmínky soutěže

Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že na internetové stránce www.cdt.cz/soutez/ v době trvání soutěže řádně vyplní dotazník a současně na téže stránce vyplní kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště/místa podnikání, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail. Soutěžící je následně pro účast v soutěži povinen vyplněný dotazník s kontaktními údaji odeslat elektronicky prostřednictvím tlačítka „Odeslat dotazník“ umístěného na téže internetové stránce.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou.

4. Výherce, výhry v soutěži, předání výher

V soutěži se hraje o tyto výhry: 3 x Lenovo Yoga Tablet 3 10 LTE AnyPen.

Výhercem konkrétní výhry se stane soutěžící, který se v souladu s pravidly řádně zapojil do soutěže a zaslal řádně vyplněný dotazník jako 10tý, 50tý a 100tý v pořadí.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.

Výherci budou po vyhodnocení pořadí o své výhře a způsobu jejího předání informováni prostřednictvím internetových stránek společnosti ČD - Telematika a.s., a dále prostřednictvím kontaktního e-mailu a kontaktního telefonního čísla, které výherci poskytli při účasti v soutěži podle bodu 3.

Nezdaří-li se pořadateli soutěže výherce 2x kontaktovat prostřednictvím kontaktního telefonního čísla či si výherce nepřevezme výhru zaslanou poštou, nebo v případě, že výherce nebude při realizaci předání výhry postupovat podle předchozí dohody s pořadatelem, výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

6. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ: 614 59 445 jakožto správce (dále jen „Společnost“), jakožto zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách www.cdt.cz/soutez/

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

V Praze dne 1. 3. 2016

ČD - Telematika a.s.   |   Obchodní kontakty   |   e-mail: poptavka@cdt.cz  |  Zákaznická linka: +420 972 110 000