Úvod » O nás » Kontakty » Poptejte nás

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob je ve společnosti ČD - Telematika a.s., IČO: 61459445, sídlo: Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 13000, (dále jako „Správce“), zabezpečována v souladu právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), příp. dalších předpisů upravujících tuto problematiku.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném k dosažení stanoveného účelu zpracování. Každé zpracování probíhá na základě identifikovaného právního základu.

Účel zpracování

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném k dosažení stanoveného účelu zpracování. Každé zpracování probíhá na základě identifikovaného právního základu

Právní základ pro zpracování

 • zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro dosažení stanoveného účelu zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje. Jedná se o tyto kategorie údajů:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje – adresa, telefon, e-mail
 • Obchodní aktivity

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné nebo Vámi chtěné pro vyřešení Vaší poptávky. Poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

Zpracovatelé a příjemci

 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle ČD - Telematika a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli ČD - Telematika, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU. ČD - Telematika vyžaduje od zpracovatelů osobních údajů stejné technické a organizační zabezpečení osobních údajů, jaké sama garantuje. Zpracovatel je oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterou byl ČD - Telematika pověřen
 • ČD - Telematika informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (např. orgány státní správy, orgány dohledu, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení)
 • Vaše osobní jsou předávány společnosti ČD-Informační systémy, a.s. za účelem zajištění provozu služby
 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Zpracovatel i jeho výpočetní technika (servery, cloudy, atd.) se nachází v zemích EU

Vaše práva

ČD - Telematika vás informuje o tom, že vám Nařízení GDPR, kromě výše popisovaného práva udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, garantuje další práva, a to:

 • právo na informace a vysvětlení 1
 • právo na přístup k osobním údajům 2
 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů 3
 • právo na výmaz osobních údajů 4
 • právo na přenositelnost údajů 5
 • právo na omezení nakládání s osobními údaji 6
 • právo podat na ČD - Telematika stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - adresa: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz, pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány

Veškeré dotazy, pochybnosti a žádosti adresujte prosím DPO. Odpověď obdržíte stejným způsobem, jakým jste žádost podali, a to bezplatně a bezodkladně, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení žádosti. Uvedená lhůta může být prodloužena maximálně o dva měsíce, o čemž budete předem informováni. ČD - Telematika je oprávněna žádost odmítnout či požadovat poplatek za administrativní náklady s tím spojené, a to v případě, že vaše žádost bude zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Za účelem maximální ochrany vašich osobních údajů a zajištění, aby nedošlo k jejich zneužití jinými osobami či jejich předání cizím osobám, budeme při podání žádosti požadovat ověření vaší totožnosti.7

Kontaktní údaje pro uplatnění Vašich práv:
poštovní adresa:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
ČD - Telematika a.s.,
Pod Táborem 369/8a, Praha 9, PSČ 190 00
e-mail: dpo@cdt.cz

Vymezení základních pojmů

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy Vás. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů: jakákoliv fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracovatel: subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje.

Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje.

Zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.


1 Pokud Vám cokoliv není jasné, neváhejte kontaktovat našeho DPO.
2 Můžete se zeptat, jaké vaše osobní údaje ČD - Telematika zpracovává, za jakým účelem, jaký zákonný důvod ji k tomu opravňuje, zda mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším subjektům, atd.
3 Pokud se domníváte, že ČD - Telematika zpracovává nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu či doplnění.
4 Můžete žádat, aby ČD - Telematika Vaše osobní údaje vymazala.
5 Můžete žádat, abychom jiné společnosti předali ve strojově čitelném formátu ty údaje, které jste nám předali (např. vložením do aplikace) k automatizovanému zpracování.
6 Můžete žádat, aby ČD - Telematika omezila nakládání s Vašimi osobními údaji, např. pokud požádáte o jejich opravu nebo doplnění, a to až do doby, než se ověří přesnost údajů.
7 Vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí bude potvrzena Vaše totožnost, anebo požadavkem na předložení žádosti s Vaším úředně ověřeným podpisem či požadavkem na předložení dokladu Vaší totožnosti v případě ústního (osobního) podání žádosti na pobočce ČD - Telematika.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Využíváním našich služeb vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.