Servisní služby infrastruktury

ČD-T zajišťuje servisní zásahy po celém území České republiky 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Servis je garantován SLA podmínkami. Dále nabízíme podrobnou strukturovanou evidenci infrastruktury a navázaných služeb, provoz centrálních dohledových systémů a zákaznického pracoviště podpory.

Co infrastruktura zahrnuje

 • hlasové sítě
 • datové IP sítě a přenosové technologie
 • analogové i digitální radiové systémy
 • napájecí zařízení, záznamové zařízení obrazu a hlasu
 • kabelové sítě optické i metalické
 • LAN sítě

Komu je služba určena

 • dopravní společnosti
 • velké a střední společnosti podnikající v různých oborech
 • developerské společnosti
 • státní správa

 

Údržba infrastruktury

Služba zahrnuje vykonávání pravidelných úkonů na zařízeních, které vedou ke zvýšení jejich spolehlivosti a udržení provozuschopnosti. Rozsah těchto úkonů předepisuje či doporučuje přímo výrobce, nebo obecně vyplývá ze zkušeností z provozu daných zařízení.

 

Parametry služby

 • přezkoušení funkčnosti zařízení, zejména síťových funkcí
 • vizuální a mechanická kontrola zařízení, vyčištění zařízení a filtrů, kontrola chlazení,  kontrola upevnění a mechanického zajištění desek, dílů a celého zařízení, kontrola přívodních vodičů, kabelů, konektorů a svorkovnic
 • kontrola úplnosti zařízení včetně evidenčních a dokumentačních údajů
 • měření, nastavení a kontrola konfigurace provozních parametrů zařízení, korekce na předepsané hodnoty
 • kontrola napájení zařízení
 • pravidelné vykonávání revizní činnosti včetně vystavení protokolů
 • elektronická evidence údržby, reporting služby

Technologické pokrytí údržby

 • datové sítě LAN, MAN a WAN (síťové prvky Cisco, 3com, HP,...)
 • telefonní sítě – samostatné PBx nebo sítě Pbx (ústředny Ericsson, Siemens, TTC,2N apod.)
 • přenosové systémy SDH, PDH, PCM, analogové
 • kabely metalické i optické (místní, dálkové, úložné, závěsné)
 • místní rozvody (strukturované kabeláže do cat. 6)
 • signalizační a monitorovací zařízení (EZS, EPS, kamerové systémy)
 • informační zařízení, bezdrátové a místní rozhlasy, audiovizuální systémy
 • zařízení pro záznam obrazu, hlasu a zpráv
 • napájecí systémy 48V DC, 230/400V AC, záložní zdroje
 • technologické prostory včetně racků, rozvodů, klimatizací a zhášecích system

Hlavní výhody

 • předcházení vážným závadám na zařízeních 
 • spolehlivost
 • outsourcing pomocných činností

Servis infrastruktury

Služba zahrnuje nepravidelné zásahy, které jsou vyvolané poruchou nebo k nimž dochází na základě požadavků zákazníka, jenž si přeje změnu na vlastní ICT infrastruktuře. Servis poskytujeme pro vlastní implementované projekty i technologie dodané třetí stranou.

 

Parametry služby

 • odstranění poruchy, případně obnova funkčnosti zařízení nouzovým způsobem s následným definitivním odstraněním poruchy v nejkratším možném termínu
 • přezkoušení funkčnosti zařízení
 • změny nastavení konfigurace HW nebo SW dle požadavků zákazníka
 • specifikace prováděných činností dle požadavků zákazníka
 • garance SLA (definování doby do zahájení odstraňování poruchy a odstranění poruchy, doby do provizorního či definitivního zprovoznění)
 • reporting servisních zásahů s možností prezentace na zákaznickém portálu

Technologické pokrytí servisu

 • datové sítě LAN, MAN a WAN (síťové prvky Cisco, 3com, HP apod.)
 • telefonní sítě – samostatné PBx nebo sítě Pbx (ústředny Ericsson, Siemens, TTC, 2N apod.)
 • přenosové systémy SDH, PDH, PCM, analogové
 • radiové sítě digitální i analogové
 • kabely metalické i optické (místní, dálkové, úložné, závěsné)
 • místní rozvody (strukturované kabeláže cat. 5, cat. 6, cat. 7)
 • signalizační a monitorovací zařízení (EZS, EPS, kamerové systémy)
 • informační zařízení, bezdrátové a místní rozhlasy, audiovizuální systémy
 • zařízení pro záznam obrazu, hlasu a zpráv
 • napájecí systémy 48V DC, 230/400V AC, záložní zdroje
 • technologické prostory včetně racků, rozvodů, klimatizací a zhášecích systémů

Hlavní výhody

 • know-how uvedených technologií a technologických celků
 • přenesení servisních nákladů na poskytovatele služby 
 • snížení personálních nákladů u zákazníka
 • outsourcing pomocných činností

Výstavba infrastruktury

Zajišťujeme projektování a výstavbu kabelážních systémů či napájecích systémů, implementaci zabezpečovacích a kamerových systémů, přenosových, hlasových nebo datových sítí.

 

Parametry služby

 • zpracování studie proveditelnosti
 • příprava stavby
 • zpracování dokumentace projektu
 • příprava a vlastní realizace projektu
 • dodávky systémů na klíč, konfigurace systémů
 • ověřovací provoz, vyhodnocení a předání do rutinního ostrého provozu
 • zaškolení obsluhy
 • záruční provoz, záruční a pozáruční servis
 • revize systémů, pravidelné kontroly a servis
 • poradenství

Hlavní výhody

 • vyškolení a zkušení technici
 • montáže osvědčených technologií
 • spolehlivost
 • celorepubliková působnost
 • moderní zařízení
 • outsourcing pomocných činností

Provoz sítí a systémů

Provoz zákaznických sítí a systémů představuje vykonávání činností vedoucích k zajištění integrity provozu předmětných sítí a systémů, zajištění jejich konfigurací a realizaci uživatelských či zákaznických požadavků.

 

Parametry služby

 • řešení incidentů služeb poskytovaných předmětnými sítěmi nebo systémy
 • řešení bezpečnostních incidentů vzniklých při provozu předmětných sítí nebo systémů
 • konfigurace předmětných sítí a systémů zákazníka
 • realizace zákaznických a uživatelských požadavků
 • sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí
 • poskytování informací o stavu sítí a systémů, technologických celků, samostatných zařízení, přístrojů apod.

Technologické pokrytí služby:

 • telefonní sítě
 • datové sítě
 • rádiové analogové sítě
 • rádiové digitální sítě
 • přenosové systémy
 • kabelové sítě optické i metalické
 • informační systémy pro veřejnost
 • signalizační a monitorovací systémy

Hlavní výhody

 • know-how uvedených technologií a technologických celků
 • přenesení provozních nákladů na poskytovatele služby
 • snížení personálních nákladů u zákazníka
 • celorepubliková působnost

Radiostanice GSM-R

Vybavování železničních kolejových vozidel radiostanicemi GSM-R je komplexní řešení zahrnující vybavení hnacího vozidla nebo vozidlové soupravy vozidlovými radiostanicemi zajištění následných činností v rámci záručního i pozáručního servisu dle sjednaných garantovaných parametrů a pravidelnou preventivní údržbu kompletní radiostanice.

 

Vozidlové radiostanice GSM-R

 • slouží pro komunikaci strojvedoucího s výpravčím, dispečerem, jiným hnacím vozidlem, případně k další služební komunikaci do jakékoliv jiné telefonní či mobilní sítě
 • jsou nezbytné pro provoz na všech tratích, nebo v železničních uzlech, kde je správcem železniční dopravní cesty nařízena rádiová komunikace přes síť GSM-R
 • splňují veškeré požadavky mezinárodní normy EIRENE, zejména pro skupinová volání jednosměrná, skupinová volání obousměrná, identifikaci funkčním číslem hnacího vozidla, nouzové volání, prioritizaci volání
 • jsou připraveny na funkci generálního stopu
 • je možné je vybavit i dalšími doplňkovými moduly, např. modulem pro přenos dat přes veřejného operátora nebo modulem GPS pro přenos informací o poloze vozidla

Hlavní výhody

 • know-how technologie GSM-R
 • vyškolení a zkušení technici s potřebnými oprávněními
 • dlouhodobá orientace služeb na drážní prostředí
 • zajištění komplexních služeb včetně dodávky, montáže, provozování, servisu a údržby nejen vozidlových radiostanic, ale i související ICT infrastruktury
 • celorepubliková působnost

Zákaznické centrum

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k poskytovaným službám, vyúčtování služeb nebo budete potřebovat další informace, neváhejte kontaktovat náš helpdesk, který vám rád odpoví vaše dotazy.

Soubory ke stažení

Vyjádření k existenci sítí

Webová aplikace určená pro podání žádosti o vyjádření k existenci elektronických komunikací sítí.

Územně analytické podklady

Webová aplikace určená pro podání žádosti o vydání, prohlížení a vyzvednutí dat.

Související produkty a služby

Drážní telematika a systémy

Drážní zabezpečovací a komunikační systémy ETCS a GSM-R

Infrastruktura

Provozujeme druhou nejrozsáhlejší optickou síť v České republice o délce více než 3 500 km